Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

Název:

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Právní forma:

Svazek obcí podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Vznikl transformací sdružení obcí podle § 151 cit. zákona s přechodem veškerého majetku, pohledávek, závazků, práv a povinností na svazek obcí s novým názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska.

Svazek obcí je evidovaný v registru Okresního úřadu ve Svitavách.

IČO:

69834458

DIČ:

265-69834458

Sídlo:

T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Tel. : 461353120

Fax : 461311572

E-mail : starosta@mtrebova.cz

Struktura svazku obcí:

Předseda svazku:

Ing. Miloš Mička (Město Moravská Třebová)

Předseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených valným shromážděním; je oprávněn k uzavírání obchodních případů a k uzavírání, změnám a ukončování pracovně právních vztahů jen s předchozím souhlasem správního výboru.

Místopředseda svazku:

Dušan Pávek, dipl. um. (Město Jevíčko)

Místopředseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v době nepřítomnosti předsedy svazku obcí, a to v rozsahu jeho pravomocí.

Správní výbor:

Jiří Smékal (Obec Chornice)

Mgr. Iveta Glocová (Obec Jaroměřice)

Dušan Pávek, dipl. um. (Město Jevíčko)

Ing. Milan Šedaj (Obec Městečko Trnávka)

Ing. Miloš Mička (Město Moravská Třebová)

Jarmila Řezníčková (Obec Staré Město)

Lukáš Marek (Obec Mladějov na Moravě)

Správní výbor je výkonným orgánem svazku obcí. Správní výbor:

realizuje usnesení valného shromáždění,
zpracovává návrh rozpočtu,
připravuje a svolává valné shromáždění,
přijímá nové členy a podává pravidelné zprávy o stavu členské základny svazku obcí,
realizuje běžné hospodaření svazku obcí v rámci schváleného rozpočtu,
plní další úkoly, schválené valným shromážděním,
rozhoduje o uzavírání obchodních případů,
rozhoduje o uzavírání, změnách a ukončování pracovně právních vztahů,
je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
předkládá valnému shromáždění ke schválení účetní závěrku.
Správní výbor je sedmičlenný, jeho členy je vždy předseda a místopředseda svazku obcí. Členové správního výboru jsou voleni valným shromážděním. Správní výbor zasedá podle potřeby, nejméně 4 x v roce. Správní výbor je schopný usnášení, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů. Klesne-li počet členů správního výboru, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více než 50 %, svolá správní výbor do jednoho měsíce mimořádné valné shromáždění k provedení doplňovacích voleb.

Správní výbor svolává předseda nebo místopředseda z vlastního uvážení nebo na žádost jiného člena správního výboru minimálně 10 dní předem s uvedením programu jednání. Nesvolá-li předseda či místopředseda správní výbor přes výslovnou žádost člena správního výboru do 25 dnů, má právo správní výbor svolat jakýkoliv člen správního výboru.

Revizní komise:

Tvoří ji představitelé tří obcí:

Obce Kunčina
Obce Křenov
Obce Útěchov

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku obcí. Revizní komise je trojčlenná. Jejími členy nesmí být členové vykonávající ve stejném období funkci předsedy nebo místopředsedy nebo člena správního výboru nebo smírčí komise. Revizní komise

provádí kontrolu hospodaření svazku obcí,
zajišťuje přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem,
volí ze svého středu předsedu revizní komise, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správního výboru s
hlasem poradním,
dohlíží na činnost správního výboru,
nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,
přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá své vyjádření valnému shromáždění,
podává zprávy valnému shromáždění nejméně jednou ročně.
Revizní komisi svolává předseda revizní komise minimálně 10 dní předem s uvedením programu jednání. Revizní komise je usnášeníschopná při účasti všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (každý člen má jeden platný hlas). Členové revizní komise jsou voleni valným shromážděním. Klesne-li počet členů revizní komise, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání.

Smírčí komise:

Tvoří ji představitelé 5ti obcí:

Obce Biskupice
Obce Březina
Obce Dlouhá Loučka
Obce Rychnov na Moravě
Obce Vranová Lhota
Smírčí komise je pětičlenná. Členy smírčí komise jsou voleni valným shromážděním.

Klesne-li počet členů smírčí komise, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání. Smírčí komise řeší spory ve věcech svazku obcí mezi členy svazku obcí navzájem a mezi členy a správním výborem. Její rozhodnutí jsou konečná.

Valné shromáždění:

Všech 33 členských obcí:

Obec Bělá u Jevíčka
Obec Bezděčí u Trnávka
Obec Biskupice
Obec Borušov
Obec Březina
Obec Březinky
Obec Dětřichov u Moravské Třebové
Obec Dlouhá Loučka
Obec Gruna
Obec Hartinkov
Obec Chornice
Obec Janůvky
Obec Jaroměřice
Město Jevíčko
Obec Koruna
Obec Křenov
Obec Kunčina
Obec Linhartice
Obec Malíkov
Obec Městečko Trnávka
Obec Mladějov na Moravě
Město Moravská Třebová
Obec Radkov
Obec Rozstání
Obec Rychnov na Moravě
Obec Slatina
Obec Staré Město
Obec Třebařov
Obec Útěchov
Obec Víska u Jevíčka
Obec Vranová Lhota
Obec Vrážné
Obec Vysoká

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem svazku obcí. Jeho členy jsou všichni členové svazku obcí. Valné shromáždění:

volí a odvolává předsedu, místopředsedu, členy správního výboru, členy revizní komise a členy smírčí komise z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí,
schvaluje výši členských příspěvků a termín jejich úhrady,
schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet na další období,
rozhoduje o hospodaření s majetkem svazku obcí,
schvaluje jednací a volební řád,
rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období,
schvaluje odborné pracovní komise svazku obcí,
rozhoduje o ukončení členství členů, kteří působí proti zájmům s
vazku obcí
rozhoduje o vyloučení člena ze svazku obcí,
rozhoduje o změnách zakladatelské smlouvy a stanov,
schvaluje usnesení,
rozhoduje o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování, odměňování a odvolání likvidátora,
rozhoduje v otázkách, které si ke svému výlučnému rozhodování vyhradí.
Valné shromáždění je svoláváno správním výborem nejméně jedenkrát do roka.

Mimořádné valné shromáždění je svoláváno správním výborem:

kdykoliv podle potřeby,
na žádost nejméně jedné pětiny řádných členů s
vazku obcí,
klesne-li počet členů správního výboru pod 50 %.

Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Valné shromáždění se svolává pozvánkou doručenou všem členům svazku obcí, zpravidla 30 dní před termínem jeho konání. Pozvánka obsahuje termín, místo a pořad jednání valného shromáždění. Návrh pořadu jednání zpracovává správní výbor s tím, že členové svazku obcí mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání. Valné shromáždění může projednání doplnění odmítnout. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku obcí. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných členů. Každá členská obec má jeden platný hlas. Hlasování na valném shromáždění je veřejné. Valné shromáždění může v některých otázkách rozhodnout, že hlasování bude tajné. Tajné hlasování vždy probíhá při volbě orgánů svazku obcí. Jednání valného shromáždění zpravidla řídí předseda. Průběh jednání stanoví jednací řád.

Postup pro vznášení připomínek a podnětů ke svazku obcí:

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla svazku (konkrétně do místnosti sekretariátu starosty města) osobně v otevírací době městského úřadu v Moravské Třebové nebo poštou, faxem a e-mailem:

Adresa: Region Moravskotřebovska a Jevíčska,

T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Tel.: 461353120

Fax: 461311572

E-mail: starosta@mtrebova.cz

Požadovaná forma podání:

Předmět

Obsah

Čitelný podpis

Kontaktní spojení (adresa, případně tel., fax, e-mail)

Přejít nahoru